100 vèsè biblik sou lanmou

1
16587

Bondye se lanmou. Sa a vèrv Bib la sou renmen ap louvri je espirityèl ou yo wè Bondye enkondisyonèl renmen nan direksyon pou nou pitit li yo. Pandan w ap li vèsè sa a sou Bib la, w ap konnen renmen Bondye ki pase tout sajès ak konpreyansyon. Lanmou bondye yo janti, li pasyan, li pa janm kenbe dosye mal, li rete pou tout tan.
Se pou lanmou Bondye a ranpli kè ou pandan w ap li vèsè sa yo sou Bib la sou lanmou. Medite sou yo, memorize yo epi pale yo sou lavi ou, tou pi enpòtan, viv yo. Pandan w ap etidye vèsè sa yo sou Bib la regilyèman, lanmou pou Bondye pral pataje aletranje nan kè ou epi ou pral kòmanse renmen lòt moun san kondisyon. Li ak renmen.

100 vèsè biblik sou lanmou

1). 1 Korentyen 16:14:
14 Se pou tout bagay ou yo fèt ak charite.

KINDLY GADE TELEVIZYON TOUT JOUPRAYERGUIDE SOU YOUTUBE
ABIYE kounye a

2). 1 Korentyen 13: 4-5:
4 Charite soufri lontan, epi li bon; charite anvi pa; charite pa vante tèt li, se pa li gonfle, 5 pa konpòte tèt li endirèk, li pa chache pwòp tèt li, pa fasil pouse, panse pa gen move;

3). Sòm 143:8:
8 Fè m 'tande bonjou ou! paske mwen gen konfyans nan ou: fè m konnen fason m ap mache a; paske mwen leve nanm mwen pou ou.

4). Pwovèb 3: 3-4
3 Pa gen pitye pou ou ak verite a pa vire do ba ou. Mare yo sou kou ou. ekri yo sou tab nan kè ou: 4 Se konsa, ou pral jwenn favè ak bon konprann devan Bondye ak moun.

5). Kolosyen 3: 14:
14 Epi pi wo pase tout bagay sa yo mete sou charite, ki se lyen ki nan pafè.

6). 1 Jan 4:16:
16 Epi nou konnen epi nou te kwè nan renmen Bondye gen pou nou an. Bondye se lanmou; e moun ki rete nan renmen rete nan Bondye, e Bondye nan li.

7). Efezyen 4: 2:
2 avèk tout ti imilite ak dousè, avèk pasyans, pou youn sipòte lòt nan renmen;

8). 1 Jan 4:19:
19 Nou renmen l ', paske li te renmen nou anvan.

9). 1 Korentyen 13:13:
13 Epi kounyeya rete konfyans, espwa, charite, twa sa yo; men pi grannèg nan yo se charite.

10). 1 Pyè 4: 8:
Epi pi wo pase tout bagay gen charite charite nan mitan nou: pou charite kouvri foul moun yo nan peche.

11). Efezyen 3: 16-17:
16 pou l 'ta ba ou, dapre richès yo nan tout bèl pouvwa li, yo dwe ranfòse ak pouvwa pa pouvwa Lespri li a nan moun ki enteryè a; 17 Pou Kris ka rete nan kè nou pa lafwa; ke ou, ke yo te rasin ak fondasyon nan renmen,

12). Ròm 12:9:
9 Se pou renmen an san simulation. Detounen sa ki mal; mete tèt ansanm ak sa ki bon.

13). 1 Korentyen 13:2:
2 Epi menm si mwen gen don pwofesi a, epi mwen konprann tout mistè yo, ak tout konesans; e menm si mwen gen tout konfyans nan Bondye, pou m 'ka retire mòn yo, epi yo pa gen charite, mwen pa gen anyen.
14). Ezayi 49: 15-16:
15 Eske yon manman ka bliye pitit l'ap bay tete a? Eske li ka pa gen pitye pou pitit li nan vant li? wi, yo ka bliye, men, m pap bliye ou. 16 Gade, m te ekri w sou pla men mwen; Miray ou yo toujou devan mwen.

15). Jan 15:12:
12 Men kòmandman m 'yo, Sa nou yonn renmen lòt, jan mwen renmen nou.

16). Ròm 12:10:
10 Se pou nou yonn renmen lòt avèk lanmou fratènèl la. nan onè pito youn lòt;

17). Efezyen 5: 25-26:
25 Mari, renmen madanm nou, menm jan Kris te renmen legliz la tou, e li te bay tèt li pou li; 26 pou l 'ka mete l' nan kondisyon pou fè sèvis Bondye, la netwaye dlo a ak pawòl li.

18). 2 Tesalonik 3:5:
5 Epi Senyè a dirije kè nou nan renmen Bondye, epi nan pasyan k ap tann Kris la.

19). 1 Jan 4:12:
12 Pesonn pa janm wè Bondye. Si nou yonn renmen lòt, Bondye ap viv nan nou, epi lanmou li a bon nèt nan nou.

20). 1 Jan 4:20:
20 Si yon moun di: mwen renmen Bondye, pou anmenmtan li rayi frè l ', moun sa a ap bay manti. Li pa renmen frè li, depi li wè li. Kouman li renmen Bondye li pa t' janm wè a?

21). Jan 15:13:
13 Pa gen pi bon jan pou ou gen renmen nan kè ou, kit se pou yon zanmi w'ap viv.

22). Ezayi 43: 4:
4 Paske ou te gen anpil valè nan je m ', ou te onore, e mwen te renmen ou: Se poutèt sa mwen pral bay moun pou ou, ak moun pou lavi ou.

23). 1 Korentyen 2:9:
9 Men, jan sa te ekri nan Liv la: Je pa janm wè, ni zòrèy tande, ni antre nan kè a nan moun, bagay sa yo Bondye te pare pou moun ki renmen l '.

24). Ròm 13:8:
8 Pa fè pesonn anyen, se pou nou yonn renmen lòt. Moun ki renmen yon moun, li fè tou sa lalwa mande.

25). 1 Jan 3:1:
1 Gade ki jan Papa a ban nou lanmou, pou nou kapab rele nou pitit Bondye. Se poutèt sa lemonn pa konnen nou, paske li pa t konnen l.

26). 1 Jan 4:18:
18 Pa gen okenn pè nan renmen; men renmen pafè ap rabese soti pè, paske pè chatiman. Moun ki gen krentif pou se pa fin bon nèt nan renmen.

27). 1 Tesalonik 3:12:
12 Seyè a va fè nou grandi nan kè nou, yonn pral bay lòt moun renmen nou yonn ak lòt, jan nou dwe fè l 'pou tout moun.

28). Pwovèb 21:21:
21 Moun ki swiv jistis ak mizèrikòd ap jwenn lavi, lajistis ak respè.

29). Chante chante 8: 6:
6 Mete m 'tankou yon sele sou kè ou, tankou yon sele sou bra ou: paske renmen se fò tankou lanmò; Jalouzi se mechanste tankou kavo a; chabon li yo se chabon dife, ki gen yon flanm pi fò.

30). Pwovèb 10:12:
12 Lè ou gen renmen, ou konn pale sou tout peche.

31). Ròm 8: 38-39:
38 Mwen sèten, ni lanmò, ni lavi, ni zanj, ni otorite, ni pouvwa, ni bagay prezan, ni bagay ki gen pou vini, 39 ni wotè, ni pwofondè, ni okenn lòt kreyati, p'ap kapab separe nou de renmen Bondye, ki se nan Jezikri, Seyè nou an.

32). Efezyen 4: 15:
15 Okontrè, ann pale verite a nan renmen, n'a ka grandi nan li nan tout bagay, ki se tèt la, menm Kris la

33). 1 Jan 4:8:
8 Moun ki pa gen renmen nan kè yo, yo pa konn Bondye. paske Bondye se lanmou.

34). Mak 12:31:
31 Men dezyèm kòmandman an: Se pou ou renmen frè parèy ou tankou ou renmen pwòp tèt pa ou. Pa gen okenn lòt kòmandman ki pi konsekan pase sa yo.

35). Mak 12:30:
30 Epi ou dwe renmen Seyè a, Bondye ou, avèk tout kè ou, ak tout nanm ou, ak tout lide ou, ak tout fòs ou: sa a se premye kòmandman an.

36). 1 Korentyen 13:1:
1 Menm si mwen pale lang moun, ak zanj, epi mwen pa gen charite, mwen vin tankou yon kwiv sonnen, oswa yon senbalizasyon.

37). Sòm 116: 1-2:
1 Mwen renmen Senyè a, paske li te tande vwa mwen ak siplikasyon mwen yo. 2 Paske li te panche zòrèy li sou mwen, se poutèt sa, m ap rele l toutotan m ap viv.

38). Sòm 30:5:
5 Paske kòlè l 'ap pase yon ti moman; nan favè l 'se lavi: kriye ka kenbe fèm pou yon nwit, men kè kontan vini nan maten an.

39). 1 Pyè 3: 10-11:
10 Paske, yon moun ki renmen lavi, ki wè bon jou, se pou l pa pale langaj pa mal, ak bouch li pou yo pa pale okenn riz; 11 se pou l anpeche sa ki mal, pou l fè byen; se pou l chache lapè, ak suje li.

40). 1 Korentyen 10:24:
24 Piga pesonn chache sa ki bon, men se pou chak moun richès.

41). Lamantasyon 3: 22-23:
22 Men, Seyè a gen pitye pou nou paske nou gen konfyans nan li. 23 Chak maten, se yo ki nouvo yo. Ou toujou kenbe pawòl ou.

42). 2 Timote 1: 7:
7 Paske, Bondye pa ban nou lespri ki gen krentif; men nan pouvwa, ak nan renmen, ak nan yon lespri son.
43). 1 Timote 4: 12:
12 Pa kite pesonn meprize jenn gason ou yo. men se pou ou egzanp pou kwayan yo, nan pawòl, nan konvèsasyon, nan charite, nan lespri, nan lafwa, nan pite.

44). Jude 1: 2:
2 Merci pou ou, ak lapè, ak lanmou, pou miltipliye.

45). Ròm 13:10:
10 Lanmou pa fè mal pou pwochen li. Se poutèt sa lanmou se akòz lalwa.

46). Levitik 19: 17-18:
17 Piga ou rayi frè ou. Pa fè l 'peye pou sa ou te fè a. 18 Piga nou tire revanj sou pesonn sou latè, ni piga ou janm pini moun ki vire do bay pèp ou a. Se pou ou renmen frè parèy ou tankou ou renmen mwen. Se mwen menm ki Seyè a!

47). Matye 5:44:
44 Men mwen di nou: Renmen lènmi nou yo, beni moun ki madichon ou yo, fè byen pou moun ki rayi nou yo, epi priye pou moun ki maltrete nou yo, epi pèsekite nou;

48). Sòm 42:8:
8 Men, jou sa a, Seyè a va fè moun ki gen bon kè yo plezi. Nan mitan lannwit, li pral fè chante l ', lapriyè Bondye pou tout lavi m'.

49). Ròm 8:35:
Kiyès ki va separe nou de lanmou Kris la? Eske se pou tribilasyon, oswa detrès, oswa pèsekisyon, oswa grangou, oswa toutouni, oswa danje, oswa nepe?

50). 1 Jan 4:10:
10 Men kisa renmen an ye: Se pa nou menm ki te renmen Bondye, men li renmen nou. Li voye Pitit li a pou peche nou yo.

51). Sòm 103: 8:
Seyè a gen kè sansib, li gen bon kè. Li pa fasil fè kòlè, li p'ap janm sispann renmen nou.

52). 1 Korentyen 13:3:
3 Epi menm si m ta bay tout byen mwen yo manje pou pòv yo, epi menm si mwen bay kò m pou m boule, epi mwen pa gen charite, li pa fè anyen pou mwen.

53). 1 Timote 6: 11:
Men oumenm, O Bondye, wete bagay sa yo; epi swiv apre jistis, relijyon, lafwa, lanmou, pasyans, dousè.

54). Efezyen 5: 2:
2 Epi mache nan renmen, menm jan Kris la te renmen nou an, epi li te bay tèt li pou nou yon ofrann ak yon sakrifis pou Bondye pou yon bon gou odè.

55). Sòm 94:18:
18 Lè m 'di: Se pye m' ki prale. Seyè, ou gen pitye pou ou!

56). 1 Jan 3:11:
11 Paske, men mesaj nou te tande depi nan konmansman an: se pou nou yonn renmen lòt.

57). Lik 10:27:
27 Nonm lan reponn: Se pou ou renmen Mèt la, Bondye ou, ak tout kè ou, ak tout nanm ou, ak tout fòs ou, ak tout lide ou. epi frè parèy ou tankou ou.

58). Ebre 13: 1-2:
1 Se pou lanmou fratènèl la kontinye. 2 Pa bliye moun lòt nasyon yo pou yo pa janm bliye. Paske, gen moun ki resevwa zanj Bondye yo, san konprann.

59). Galasi 5: 22-23:
22 Men, Lespri Bondye a bay renmen, kè kontan, kè poze, pasyans, pasyans, jantiyès, bonte, lafwa, 23 dousè, tanperans: kont sa yo pa gen lalwa.

60). Jan 14:21:
21 Moun ki gen kòmandman m 'yo, ki kenbe yo, se li ki renmen mwen. Men, moun ki renmen m' va renmen nan Papa m ', epi mwen pral renmen l', epi mwen pral manifeste tèt mwen l '.

61). 1 Jan 4:11:
11 Mezanmi, si Bondye renmen nou konsa, nou menm tou nou dwe yonn renmen lòt.

62). Sòm 63: 3-4:
1 Se vre wi, nanm mwen ap tann sou Bondye: soti nan li vini sali mwen. 2 Se li menm sèl ki pwoteje m ', se li menm ki delivre m'. li se defans mwen; Mwen p'ap mele anpil.

63). 1 Jan 2:15:
15 Pa renmen lemonn, ni anyen yo ki nan mond lan. Si yon moun renmen lemonn, renmen an nan Papa a pa nan li.

64). 2 Pyè 1: 5-7:
5 Anplis de sa, bay tout dilijans, ajoute sou lafwa ou vèti; ak nan konesans vèti; 6 ak konesans tanpri; ak nan tanperans pasyans; epi pou pasyans diyite; 7 Epi pou fratènite bonte Bondye a; epi pou charite fratènte aji byen.
65). Jan 13:34:
34 M'ap ba ou yon kòmandman tou nèf pou nou yonn renmen lòt. menm jan mwen renmen nou an, se pou nou yonn renmen lòt tou.

66). 1 Jan 4:9:
9 Men ki jan Bondye fè nou wè jan li renmen nou. Li te voye sèl pitit li a sou latè pou l 'te ka ban nou lavi.

67). Sòm 86:5:
5 Paske ou menm, Seyè, ou bon pou ou, ou padonnen yo. ak anpil anpil nan mizèrikòd pou tout moun ki rele ou.

68). Revelasyon 3: 19:
19 Tout moun mwen renmen yo, mwen rale zòrèy yo epi yo peni yo: dwe zele Se poutèt sa, epi repanti.

69). Jan 14:23:
23 Jezi reponn li: Si yon moun renmen m ', li pral kenbe pawòl mwen yo. Papa m' va renmen l ', epi n ap vin jwenn li, epi n ap rete avèk li.

70). Pwovèb 3: 11-12:
11 Pitit mwen, pa meprize ponyèt Senyè a; Pa janm bouke fè l 'anyen. 12 Paske Seyè a renmen moun ki fè l' la. menm jan ak yon papa, pitit gason li renmen.

71). Sòm 103:13:
13 Menm jan ak yon papa gen pitye pitit li yo, Se konsa, Seyè a fè lwanj pou moun ki gen krentif pou li.

72). Galat 5: 13:
13 Pou nou menm, frè m 'yo, nou te resevwa libète nou; Sèlman, pa sèvi ak libète nou pou yon moun ka viv dapre egzijans kò a.

73). Ròm 8:28:
28, nou konn sa tout bagay sa yo travay ansanm pou bon tout moun ki renmen Bondye, nan yo ki moun ki rele yo a te fè lide l 'yo.

73). Efezyen 2: 4-5
4 Men, Bondye, ki rich nan gen pitye, pou gwo lanmou li a ki te renmen nou an, 5 Menm lè nou te mouri nan peche, li te fè nou viv ansanm ak Kris la, (pa favè ou sove;)

74). Galat 5: 14:
14 Paske tout lalwa a rive vre nan yon sèl pawòl, menm nan sa; Se pou ou renmen frè parèy ou tankou ou renmen pwòp tèt pa ou.

75). Jan 13:35:
35 Konsa tout moun va konnen nou se disip mwen si nou gen renmen nan kè nou.

76). Ròm 13:9:
9 Piga ou fè adiltè; piga ou touye moun, piga ou vòlò. Piga ou bay manti sou li, piga ou janm pote lanvi sou sak pa pouw. e si gen nenpòt lòt kòmandman, li se yon ti tan nan pawòl sa a, sètadi, Ou dwe renmen frè parèy ou tankou ou menm.

77). 2 Tesalonik 1:3:
3 Nou toujou di Bondye mèsi pou nou menm, frè yo, jan sa te rive, paske lafwa nou ap grandi anpil, e charite chak moun nou nan direksyon chak lòt abondans;

78). 1 Jan 4:7:
7 Mezanmi, se pou nou yonn renmen lòt. Paske, Bondye renmen nou. e tout moun ki renmen yo fèt nan Bondye, epi yo konnen Bondye.

78). Sòm 33:5:
5 Li renmen jistis ak jijman: tè a plen ak bonte Seyè a.

79). Jan 14:15:
15 Si nou renmen m, respekte kòmandman m yo.

80). Detewonòm 6: 4-5:
4 Pèp Izrayèl la: Seyè a, Bondye nou an, se li ki sèl Mèt la. 5 Se pou ou renmen Mèt la, Bondye ou, ak tout kè ou, ak tout nanm ou, ak tout fòs ou.

81). Jan 17:26:
26 Epi m te deklare yo non ou, epi m ap deklare li, pou renmen ke ou te renmen mwen an ka nan yo, epi mwen nan yo.

82). 1 Jan 4:21:
21 Epi kòmandman sa a nou soti nan li, ke moun ki renmen Bondye renmen frè li tou.

83). Sòm 27:4:
4 Yon sèl bagay mwen te vle Senyè a, sa ap chache; Konsa, m'a rete nan kay Seyè a pandan tout lavi m ', pou m' ka wè bèl bagay Seyè a fè, pou m 'ka egzaminen l' nan tanp li a.

84). 2 Korentyen 5: 14-15:
14 Paske lanmou Kris la te oblije nou; paske nou konsa jije, ke si yon sèl mouri pou tout moun, Lè sa a, tout te mouri. 15 e ke li te mouri pou tout moun, pou moun ki ap viv pa ta dwe viv depi koulye pou tèt yo, men pou moun ki te mouri pou yo, li leve ankò.
85). Sòm 44:3:
3 Paske yo pa t pran peyi a pou nepe pa yo, ni pwòp bra yo pa sove yo: men men dwat ou, ak bra ou, ak limyè figi ou, paske ou te gen yon favè pou yo.

86). Ròm 8:37:
37 Non, nan tout bagay sa yo nou gen plis pase konkeran atravè l 'ki te renmen nou.

87). 1 Jan 3:16:
16 Men sa ki fè nou konnen sa renmen ye: Jezikri menm, li fè nou viv tankou ou. Paske, Bondye bay lavi li pou nou.

88). Sòm 115:1:
1 Se pa pou nou, O Senyè, pa pou nou, men pou non ou, fè lwanj, pou pitye ou, ak poutèt verite ou.

89). Ròm 5:5:
5 Epi espwa pa wont; Paske lanmou pou Bondye gaye toupatou nan kè nou pa mwayen Sentespri a ki ban nou an.

90). Sòm 112:1:
1 Lwanj pou Seyè a! Ala bon sa bon pou moun ki gen krentif pou Seyè a, ki pran plezi anpil nan kòmandman li yo.

91). Sòm 40:11:
11 Seyè, ou pa gen pitye pou mwen! Seyè, ou p'ap janm sispann renmen m ', m'a toujou kenbe pwomès ou.

92). 2 Korentyen 13:11:
11 Finalman, frè m yo, mwen kite nou. Se pou ou pafè, pou ou konfòtab, pou ou panse yon sèl, viv ak kè poze; Bondye ki gen renmen ak kè poze a avèk ou.

93). Joel 2:13:
13 Apre sa, chire kè ou, pa rad sou ou, epi tounen vin jwenn Seyè a, Bondye ou a: paske li se pitye ak mizèrikòd, dousman nan kòlè, ak nan anpil jantiyès, epi repanti l 'nan sa ki mal la.

94). Jan 15:10:
10 Si nou respekte kòmandman m yo, nou dwe rete nan renmen mwen; menm jan mwen te kenbe kòmandman Papa m 'yo, epi rete nan renmen l' yo.

95). Galat 5: 6:
6 Paske, se pa t 'sikonsizyon ni Kris la ni sikonsi, kit yo sikonsi. men lafwa ki travay avèk lanmou.

96). Sòm 31:16:
16 Fè sèvitè ou la wè figi ou, delivre m 'pou favè ou.

98). Jan 3:16:
16 Paske, Bondye sitèlman renmen lèzòm li bay sèl Pitit li a pou yo, tout moun ki mete konfyans yo nan li p'ap mouri, yo gen lavi ki p'ap janm fini an.

99). Jid 1: 20-21:
20 Men, nou menm, renmen anpil, bati tèt nou sou konfyans ou nan Bondye ki sen, priye nan Sentespri a, 21 Kenbe tèt nou nan renmen Bondye a, ap chèche gen pitye nan Jezikri, Seyè nou an nan lavi etènèl.

100). Matye 19:19:
19 Respekte papa ou ak manman ou. Se pou ou renmen frè parèy ou tankou ou renmen pwòp tèt pa ou.

 


1 KÒMANTÈ

  1. Bonjou mwen se pasteur prophete Charles peguy mwn di nou mesi pou gran konsey sa yo mwn ta renmen gen kontak nou pou nou fe yon sel nn Bondye watsap mwen se 50940980777 mesi

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.