30 pwen priyè delivrans ak vèsè Bib

1
11155

Obadya 17

Men, sou mòn Siyon an pral delivre, epi gen apa pou Bondye; e kay Jakòb la pral posede byen yo.

Gen delivrans total pou chak pitit Bondye nan Siyon. Sa a 30 priyè delivrans lan pwen ak biblik vèsè se louvri je nou yo eritaj espirityèl nou nan Kris Jezi. Kris la te peye pri a pou delivrans total nou an, Se poutèt sa nou dwe mete demand sou lotèl la nan lapriyè. Nou dwe posede posesyon nou pa fòs. Sonje pitit gason an Prodigy te mande pou pataje pwòp tèt li nan byen ak papa l '.

Sa ou pa mande, ou pa merite, sa ou pa pouswiv, ou pa posede. Sa a 30 pwen priyè delivrans lan ak vèrv Bib la ap gide ou jan ou lapriyè fason ou a posede byen ou.

30 pwen priyè delivrans ak vèsè Bib

1). O Senyè, mwen resevwa delivrans jodi a nan tout move modèl ki soti nan. Kay papa m 'nan non Jezi.

2). Bondye ki te delivre David soti nan lyon an, lous ak Golyat pral delivre m 'anba tout gran nan lavi mwen nan non Jezi.

3). O, Seyè, jije tout gason ak fanm fò nan lavi m 'ak delivre m' totalman nan men yo nan non Jezi

4). O, Seyè, delivre m 'anba tout opresyon nan mond maren nan travay mwen / biznis, kay mwen viv la ak fanmi mwen nan non Jezi.

5). O Papa, ou se tout Bondye pouvwa a, montre tèt ou fò ak delivre m 'nan men moun ki twò fò pou mwen nan non Jezi.

6). O, Seyè, delivre m 'nan tout fòm atak espirityèl soti nan maren ak sòsyè lespri navèt nan non Jezi.

7). O, Seyè, delivre m 'nenpòt ki zam espirityèl alamòd kont mwen ak kay mwen an nan non Jezi.

8). O, Seyè, mwen dekonekte tèt mwen nan tout mari espirityèl ak madanm espirityèl nan non Jezi.

9). O, Seyè, pa mizèrikòd ou delivre m 'nan tout zanmi sa ki mal nan non Jezi.

10) O, Seyè, plede kòz mwen ak moun ki fè efò avè m 'ak goumen kont moun ki goumen kont mwen nan non Jezi.

11). O, Seyè, delivre m 'anba sa a move dejwe (Mansyone dejwe a) ki ap eseye ruin m' nan non Jezi.

12). O, Seyè, delivre m 'anba peche a nan san koule nan non Jezi.

13). O, Seyè, delivre m 'anba men mechan ak moun ki rezonab nan non Jezi.

14). O, papa, kite mechanste mechan yo tonbe sou yo, sove nanm mwen nan pyèj mechan yo nan non Jezi.

15). O, Seyè, delivre nanm mwen nan tout bèt sa ki mal ki chache devore m 'nan non Jezi.

16). Jodi a mwen resevwa delivrans nan move bagay nan mond mechan an nan non Jezi.

17). O, Seyè, delivre m 'soti nan Lespri Bondye a nan Lust nan Jezi non.

18). O, Seyè, pa lespri ou nan mwen kontinye gide m ', ka mwen pa manke li nan lavi nan non Jezi.

19). O, Seyè, pa pouvwa ou, delivre m 'nan tout pwoblèm mwen yo nan non Jezi.

20). Mwen pwofetize jodi a ke mwen menm ak timoun Senyè a ban mwen yo iminize kont mechanste ak envazyon mond sa a nan non Jezi.

21). O, Seyè, paske panse ou nan direksyon pou mwen se yon bon bagay, lakòz lavi m 'ap fleri toujou nan non Jezi.

22). Mwen deklare ke pa san Jezikri mwen lib nan tout fòm esklavaj nan non Jezi.

23). O, Seyè, delivre m 'anba tout bagay ki rale m' nan lavi nan ak destine nan non Jezi.

24). Mwen pèdi tout fòs satanik ki kenbe mwen nan non Jezi.

25). O, Seyè, delivre m 'anba lespri nan manti ak mo viljel nan non Jezi.

26). O, Seyè, delivre m 'nan tout batay prepare kont mwen nan non Jezi.

27). O, Seyè, voye m 'ede papa m', pou gremesi se èd nan moun nan non Jezi.

28). O, Seyè, kite delivrans ou fè mwen posede sesyon mwen posede nan non Jezi.

29). Mwen pwofetize jodi a ke nan priyè mwen ak nan rezèv lespri Jezikri a, delivrans mwen va pèmanan nan non Jezi.

30). Mwen dekrè ke Seyè a delivre m 'anba fòs satan e mwen pral konsève pou wayòm syèl la nan non Jezi.

Mèsi poutèt ou Jezi.

10 vèsè biblik konsènan delivrans anba opresyon

Pa gen anyen ki delivre tankou pawòl Bondye a, pawòl Bondye a pral louvri je ou a dwa ou nan Kris la ak ede ou maksimize li. 10 vèsè biblik sa yo konsènan delivrans anba opresyon pral gide ou pandan w ap priye tèt ou nan chak pyèj opresyon. Li epi medite sou yo.

1). Sòm 91: 1-16
1 Moun ki rete nan kachèt Bondye ki anwo nan syèl la pral rete anba lonbraj Bondye ki gen tout pouvwa a. 2 Mwen pral di Seyè a: Se li ki refij mwen an ak fòtrès mwen an, Bondye mwen; nan li ap konfyans mwen. 3 Wi, li pral delivre ou anba pèlen nan pèlen, ak nan epidemi bwi a. 4 Li pral kouvri ou ak plim li yo, ak anba zèl li pral konfyans ou: verite li yo pral plak pwotèj ou ak buckler. 5 Ou pa bezwen pè pou lannwit. ni pou flèch ki te deplase lajounen; 6 Ni pou move moun ki mache nan fènwa; ni pou destriksyon ki chaje a midi. 7 Mil pral tonbe bò kote ou, ak dis mil sou bò dwat ou; men li p'ap pwoche ou. 8 Men ou menm, w'ap gade ak je ou, w'a wè rekonpans mechan yo! 9 Paske ou te kreye Seyè a, ki se refij mwen an, menm ki pi wo a, kote ou rete a; 10 Pa gen malè ki pou ta rive ou. Pesonn p'ap ka pwoche bò kay ou yo. 11 Paske li pral bay zanj li yo kòmande sou ou, pou kenbe ou nan tout fason ou. 12 Y'a pote ou nan men yo pou ou pa kase pye ou sou yon wòch. 13 W'ap mache sou lyon ak sou sèpan, sou jenewon yon lyon, sou dragon ou! 14 Paske li renmen mwen, se poutèt sa m'ap delivre li. M'ap mete l 'chèf sou latè, paske li konnen mwen. 15 L'ap rele m ', m'ap reponn li. Mwen pral kanpe avè l' nan tray. Mwen pral delivre l ', li respekte l'. 16 M'ap fè l 'viv lontan, m'ap delivre l'.

2). Ròm 8: 1-10:
1 Koulye a, nanpwen okenn kondannasyon pou moun ki fè yon sèl kò ak Jezikri. 2 Lalwa Sentespri a ap fè nou viv ansanm ak Kris la. 3 Lalwa Moyiz la pa t 'kapab fè, paske li te fè sa ki mal nan kò fizik la. Li voye pwòp Pitit li a pou li menm li fè peche, pou l' te ka fè peche toujou. nan nou, ki moun ki pa mache apre kò a, men dapre Lespri Bondye a. 4 Paske, moun ki sou latè, yo konn bagay ki nan kò yo. men moun ki apre Lespri a se bagay Lespri a. 5 Paske, moun ki gen esklav lanmò, se lanmò; men yo dwe espirityèlman èspri lavi ak kè poze. 6 Paske lespri matris la se lènmi Bondye, paske li pa sijè a lalwa Bondye a, ni tou pa ka. 7 Konsa, moun ki nan kò yo pa ka fè Bondye plezi. 8 Men, nou pa nan kò fizik la, men nan Lespri a, si se konsa Lespri Bondye a rete nan ou. Si yon moun pa gen Lespri Kris la nan li, li pa pou li. 9 Si Kris la nan nou, kò a mouri poutèt peche; Lespri a se lavi poutèt jistis.

3). Efezyen 6: 10-18:
10 Finalman, frè m 'yo, fòse nan Seyè a, ak nan pouvwa nan pouvwa li. 11 Mete tout zam sa yo nan men Bondye, pou nou kapab kanpe kont riz Satan yo. 12 Paske, nou pa goumen ak san ak vyann, men kont otorite yo, kont pouvwa, kont chèf yo nan fènwa a nan mond sa a, kont mechanste espirityèl nan kote ki wo. 13 Se poutèt sa, pran tout zam Bondye yo, pou nou kapab reziste nan move jou a, epi fè tout bagay, pou nou kanpe. 14 Se poutèt sa, kanpe, gen ren ou jele sou ak verite a, epi ki gen sou pwatrin lan nan jistis; 15 Ak mete pye ou nan preparasyon levanjil lapè a; 16 Anvan tout bagay, pran tout plak pwotèj konfyans nan Bondye a, kote ou pral kapab sote tout dife flechèt mechan yo. 17 Epi wete kas delivrans lan, ak nepe Lespri a, ki se pawòl Bondye a: 18 Priye toujou avèk tout lapriyè ak siplikasyon nan Lespri a, epi veye l avèk tout pèseverans ak siplikasyon pou tout sen;

4) Women 6: 14-19:
Peche pa dwe sou ou; paske ou pa anba lalwa, men anba favè. 14 Kisa sa vle di? Èske n ap fè peche, paske nou pa anba lalwa, men anba favè? Bondye padon! 15 Nou pa konnen, nou menm k'ap sèvi Bondye, nou soumèt nou devan li. si wi ou non nan peche jouk nan lanmò, oswa nan obeyisans a dwat devan Bondye? 16 Men, Bondye remèsye nou, nou te sèvi esklav peche, men nou obeyi nan kè l fòm doktrin ki te delivre nou an. 17 Lè sa a, nou libere anba peche a, nou tounen sèvitè lajistis. 18 Mwen pale sou jan lèzòm fè l 'mal pou yo tou sou latè. Paske, menm jan ou bay moun k'ap sèvi ou yo sèvis pou moun sòt ak mechanste, tankou moun ki pa fè sa. Se konsa, kounye a bay moun k'ap sèvi ou manm nan dwat devan Bondye a apa pou Bondye.

5) Jak 5: 13-16:
13 Èske gen nan pami nou ki aflije? se pou l priye. Èske gen nenpòt plezi? Se pou l 'chante chante. 14 Èske gen yon malad nan mitan ou? se pou l rele ansyen yo nan legliz la; Se pou yo lapriyè pou li, pou yo vide lwil sou li nan non Seyè a. e si li komèt peche, y ap padonnen li. 15 Se pou nou konfese peche nou yo bay yon lòt, epi priye youn pou lòt, pou nou ka geri. Lè yon moun ki jis, lapriyè fèm, li gen anpil valè.

6). 1 Korentyen 15: 55-58:
55 O, lanmò, kote pikan ou ye? O kavo, ki kote viktwa ou a? 56 Pechè lanmò se peche; e fòs nan peche se lalwa a. 57 Men, mèsi pou Bondye, ki ban nou viktwa nan Jezikri, Seyè nou an. 58 Se poutèt sa, frè byenneme m yo, rete fèm, inebranlab, toujou abondan nan travay Senyè a, paske nou konnen ke travay nou an pa vane nan Senyè a.

7). Jan 10: 9-11:
9 Se mwen menm ki pòt la. Si yon moun antre nan mwen, se li ki va sove, l'ap antre nan kay la, l'ap soti. 10 Lè vòlè a vini, se pou li vòlè, pou touye, ak pou detwi: mwen vini pou yo ka gen lavi, e pou yo kapab genyen l plis toujou. 11 Se mwen menm ki bon gadò mouton yo. Bon gadò a ap bay lavi l 'pou mouton yo.

8). 2 Samyèl 22: 2-3:
2 Epi li te di, Senyè a se wòch mwen, ak fò m, ak delivrans mwen; 3 Bondye wòch mwen an; nan li m'ap mete konfyans mwen: se li ki pwoteje mwen an, ak kòn lan nan delivre mwen an, gwo kay won segondè mwen an, ak refij mwen an, sovè mwen; ou sove m kont vyolans.

9). 2 Korentyen 10: 3-4:
3 Paske, menm si nou mache nan kò nou, nou pa fè lagè ak kò nou; 4 paske zam lagè nou yo pa fè chanèl, men nou ka vanyan sòti nan Bondye pou kraze rès fò yo.

10). 1 Pyè 5: 8-9:
5 Menm jan an tou, nou menm jèn yo, soumèt nou devan ansyen an. Wi, se pou nou tout soumèt nou yonn ak lòt, epi pou nou abiye ak imilite, paske Bondye reziste kont moun ki fyè yo, e li bay moun ki soumèt devan yo favè. 6 Se poutèt sa, soumèt nou devan Bondye ki gen pouvwa, pou l 'ka leve nou devan lè a. 7 Lage tout tèt chaje nou yo sou li. paske li pran swen ou. 8 Kenbe tèt nou anplas, rete veyatif; Paske dyab la, advèsè ou a, tankou yon lyon k ap kale, k ap chèche kiyès li ka devore yo:

 

piblisite

1 KÒMANTÈ

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la