Chak jou Bib Lekti 29 Oktòb 2018.

0
2431

Lekti chak jou nou an Bib ap pran nan liv la nan 2 Istwa 21: 1-20 ak 2 Istwa 22: 1-9. Li epi yo dwe beni.

Chak jou Lekti Bib.

2 Istwa 21: 1-20:

1 Jozafa mouri, yo antere l 'menm kote ak zansèt li yo nan lavil David la. Se pitit li, Joram, ki moute wa nan plas li. 2 Li te gen frè l 'yo, pitit Jozafa, Azarya, Jeyèl, Zakari, Azarya, Mikayèl ak Chefatya. Yo tout te pitit Jozafa, wa peyi Izrayèl. 3 Papa yo a te ba yo anpil lajan, ak lò, ak anpil lòt bagay ki gen anpil valè, ansanm ak tout lavil ak gwo ranpa nan peyi Jida a. paske li te premye pitit gason an. 4 Lè Joram moute wa nan plas papa l ', li vin fòse tout frè l' yo mouri ansanm ak kèk chèf fanmi nan pèp Izrayèl la. 5 Joram te gen tranndezan lè li moute wa, li gouvènen lavil Jerizalèm pandan witan. 6 Li fè tankou wa Akab ak tout lòt wa peyi Izrayèl yo te swiv. Li te marye ak yon pitit fi Akab, li te fè sa ki mal nan je Seyè a. 7 Men, Seyè a pa t 'vle detwi fanmi David la, paske li te pase kontra ak David. Li te pwomèt li t'ap toujou la pou l' te sove pitit gason l 'yo ak tout pitit gason l' yo pou tout tan. 8 Lè sa a, moun peyi Edon yo pran lèzam kont moun peyi Jida yo, yo fè yon wa. 9 Joram pati ansanm ak tout chèf li yo ak tout cha lagè li yo. Lamenm, lannwit li menm, li moute nan nò, li touye tout moun Edon yo ki te avèk li yo ak tout chèf cha lagè yo. 10 Se depi lè sa a, peyi Edon soti anba otorite peyi Jida a. Se menm lè sa a tou, moun lavil Libna yo soti anba men l '. paske li te vire do bay Seyè a, Bondye zansèt li yo. 11 Li te bati gwo mòn byen wo nan mòn peyi Jida yo. Li lakòz moun lavil Jerizalèm yo vire do bay Bondye. 12 Pwofèt Eli te ekri sou li. Li di li konsa: Men sa Seyè a, Bondye David, zansèt ou a, voye di ou: Ou pa t 'mache menm jan ak Jozafa, papa ou, ni nan jan Asa te fè nan peyi Jida. Ou fè tankou wa peyi Izrayèl yo. Men ou menm, ou fè moun peyi Jida ak moun lavil Jerizalèm yo tounen tankou jenn gason nan fanmi wa Akab. Nou fè menm bagay la ak frè nou yo, lakay papa nou. 13 Men, Seyè a pral voye yon gwo malè sou pèp ou a, tout pitit ou yo, madanm ou yo ak tout byen yo te genyen. 14 Ou gen anpil maladi nan vant ou, jouk si zòrèy ou ap depafini. maladi a jou pa jou. 16 Apre sa, Seyè a voye yon batay bay Joram, atake moun Filisti yo, ak moun Arabi ki t'ap viv toupre moun Letiopi yo. Yo mache nan tout peyi Jida a, yo kraze yo, yo pote veso yo te pote ale nan lotèl wa a. ak pitit gason l 'yo, ak madanm li yo; Se poutèt sa, pa t 'gen yon pitit gason ki te kite l', sove Joakaz, pi piti a nan pitit gason l 'yo. 18 Apre tout bagay sa yo, Seyè a frape l 'nan zantray li ak yon maladi ki pa ka geri. 19 Epi, se te konsa, nan tan apre, nan fen de ane, zantray li te soti poutèt rezon maladi a; konsa, li te mouri ak maladi mal. Pèp li a pa janm boule l 'nèt, menm jan ak tout zansèt li yo. 20 Joas te gen tranndezan lè li moute wa. Li gouvènen nan lavil Jerizalèm pandan witan.

2 Istwa 22: 1-9:

1 Moun ki te rete lavil Jerizalèm yo fè Okozyas, pitit gason l 'lan, ki moute wa nan plas li. Yo touye tout pi gran gason yo. Okozyas, pitit Joram, moute wa nan peyi Jida. 2 Okozyas te gen karanteyennan lè li vin wa peyi Jida. Li gouvènen nan lavil Jerizalèm pandan yon lanne. Manman l 'te rele Atali, pitit fi Omri. 3 Li te mache pye pou pye dèyè kay fanmi Akab la. Manman l 'te konseye li pou l' te fè sa ki mal. 4 Li fè sa ki mal nan je Seyè a paske, apre lanmò papa l ', se lòt moun fanmi Akab yo ki vin sèvi tankou konseye. 5 Apre sa, li pati, li mache devan Joram, pitit Akab, wa peyi Izrayèl la, pou l 'atake Azayèl, wa peyi Siri a, nan lavil Ramòt nan peyi Galarad. Moun Siri yo atake Joram. 6 Joram tounen lavil Jizreyèl pou l 'te refè anba blese li te pran nan lagè ak lavil Azayèl, wa peyi Siri a. Azarya, pitit Joram, wa peyi Jida a, desann lavil Jizreyèl pou l 'vizite Joram, pitit Akab la, paske Joram te malad. 7 Bondye te chape anba Okozyas pou l 'vin atake Jeou, pitit gason Nimchi a, yon moun Bondye te chwazi pou disparèt tout fanmi Akab la. 8 Se konsa, pandan Jeou t'ap regle ak fanmi Akab la, li kontre kèk chèf peyi Jida ak ti fanmi wa Okozyas yo ki t'ap sèvi nan lame Okozyas la. Li touye tout. 9 Apre sa, li mande pou yo chache Okozyas ki te nan peyi Samari a. Lè yo rive, yo mennen l 'bay Jeou. Yo touye l', yo antere l '. Se pitit pitit Jozafa ki te pitit gason sa a. Chache konnen Seyè a ak tout kè li. Konsa, pesonn pa t 'pran plas wa a.

piblisite

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la