Lekti Labib chak jou pou Jodi a 31 Oktòb 2018

0
2407

Lekti Bib la chak jou nou yo pou jodi a se nan liv la nan 2 Istwa 24: 1-27. Li epi beni.

2 Istwa 24: 1-27:

1 Joas te gen sètan lè li moute wa. Li gouvènen pandan karantan nan lavil Jerizalèm. Manman l 'te yon moun lavil Bècheba ki te rele Zibya. 2 Joas te fè sa ki dwat devan Seyè a toutotan Jeojada, prèt la, pa t 'ankò mouri. 3 Jeojada te marye wa a ak de madanm li yo. Li te fè pitit gason ak pitit fi. 4 Kèk tan apre sa, Joas pran desizyon pou l 'repare Tanp Seyè a. 5 Li reyini prèt yo ak moun Levi yo, li di yo: -Ale nan tout lavil peyi Jida yo. Ranmase lajan nan men tout pèp Izrayèl la pou repare Tanp lan chak lanne. Fè tout bagay sa yo. Men moun Levi yo pa t 'prese. 6 Lè sa a, wa a rele Jeojada, chèf la, li di l 'konsa: -Poukisa ou pa t' chape anba moun Levi yo pou m 'te fè moun fanmi Jida ak moun lavil Jerizalèm yo ranmase, jan Moyiz, sèvitè Bondye a, te di l' la. nan asanble pèp Izrayèl la, pou Tant Randevou a? 7 Atali ki te mechan tankou yon fanm nan dezyčm lan te kraze kay Bondye a. Yo te pran bagay yo te mete apa pou Bondye nan Tanp lan pou Baal yo. 8 Lè sa a, wa a bay lòd pou yo fè yon gwo bwat pou yo mete yo nan pòtay Tanp Seyè a. 9 Yo fè yon piblikasyon nan tout peyi Jida a ak lavil Jerizalèm pou yo te pote kado Seyè a bay Moyiz, sèvitè Bondye a, sou moun pèp Izrayèl yo, nan dezè a. 10 Tout chèf yo, tout pèp la kontan. Yo pote l 'ale nan bwat la jouk yo fini. 11 Yon jou, apre yo te fin pote gwo zafè nan tribinal la bay tout moun wa a, yo di konsa: Anpil wa a soti nan prizon an. Li pran l ', li pote l' tounen nan plas li. Se konsa, yo te fè chak jou, ak ranmase lajan an abondans. 12 Wa a ak Jeojada renmèt lajan an bay tout moun ki te bezwen travay nan tanp Seyè a, yo te mete mason ak bòs chapant pou fè reparasyon Tanp Seyè a. Se konsa, yo te travay nan fè ak kwiv pou repare kay la. Seyè a. 13 Travayè yo fè travay yo, epi yo te pèfeksyone travay la nan men yo, epi yo mete kay Bondye a nan eta li a, epi yo te fòtifye l. 14 Lè yo fini, yo mennen rès la bay wa a ansanm ak Jeojada, prèt la, ak tou sa yo te konn fè nan Tanp Seyè a ak veso yo sèvi pou fè ofrann, kiyè ak lò. ajan. Yo ofri bèt pou yo boule nèt pou Seyè a nan Tanp lan, pandan tout tan Jeojada te la. 15 Men, Jeojada te fin vye granmoun, li te viv kont, li mouri. Li te gen san ak trantan lè l te mouri. 16 Yo antere l 'nan tonm wa yo nan lavil David la, paske li te fè anpil pou pèp Izrayèl la, pou Bondye ak pou Tanp li a. 17 Mouri Jeojada mouri, chèf peyi Jida yo vin jwenn wa a, yo bese tèt yo jouk atè devan li. Wa a koute konsèy yo. 18 Yo kite kay Seyè a, Bondye zansèt yo a, ak fè sèvis pou estati Achera ak zidòl. 19 Men, li voye pwofèt pou fè pèp la tounen vin jwenn li. e yo te temwaye kont yo, men yo pa t vle koute. 20 Lespri Seyè a desann sou Zakari, pitit gason Jeojada, prèt la. Li kanpe devan pèp la, li di yo konsa: -Men sa Seyè a voye di ou: Poukisa nou pa swiv lòd sa a, nou pa ka mache? paske ou vire do bay Seyè a, li te vire do ba ou tou. 21 Men pèp la fè konplo sou do l ', yo kalonnen li wòch jouk li mouri sou lotèl ki te devan tribinal Seyè a. 22 Joas te bliye tout byen Jeojada, papa Zakari, te fè pou li, li fè touye Zakari. Lè l 'mouri, li di l' konsa: -Seyè a wè sa, li mande li. 23 Anvan lanne a rive, lame peyi Siri a atake l ', yo anvayi peyi Jida ak lavil Jerizalèm. Yo kraze tout chèf pèp la, yo voye tout byen yo nan jaden. yo bay wa lavil Damas la. 24 Lame peyi Siri a pa t 'anpil, men Seyè a te kite l' kraze yon lame ki te plis pase jan l 'te pwomèt zansèt yo. Se konsa yo te fè yon jijman kont Joas. 25 Yo kite l ', paske yo te fòse yo mal anpil. Sèvitè l' yo fè konplo sou do l 'pou yo te touye Jojada, prèt la, yo touye l' kouche sou kabann li. Lè li mouri, yo antere l '. Li te nan lavil David la, men yo pa antere l 'nan tonm wa yo. 26 Men moun ki te fè konplo pou yo atake l 'la. Zabad, pitit Chimeya, yon fanm peyi Amon ak Jeozabad, pitit Chimrit, yon fanm peyi Moab. 27 Pitit gason l 'yo ak tou sa yo te pote nan Tanp lan te ekri nan liv Istwa wa yo.

piblisite

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la