Lekti Labib chak jou pou Jodi a 6 novanm 2018.

0
2384

Lekti Bib la chak jou nou yo pou jodi a se nan liv la nan 2 Istwa 34: 1-33, 2 Istwa 35: 1-27. Li epi beni.

2 Istwa 34: 1-33:

1 Jozyas te gen witan lè li moute wa peyi Jida. Li gouvènen nan lavil Jerizalèm pandan tranteyennan. 2 Li te fè sa ki dwat devan Seyè a, li te mache nan chemen David, papa l ', li te refize ni sou bò dwat ni sou bò gòch. 3 Nan uityèm lanne rèy wa Jozyas, pitit Jozyas la te kòmanse ap chache konnen ki jan Bondye papa l 'te fè lide fè a. Sou douzyèm lanne rèy li, li konmanse fè detou pou tout moun Jida yo ak moun lavil Jerizalèm yo soti nan mòn yo ak nan bouk yo. imaj yo fè estati, ak imaj yo fonn. 4 Yo kraze tout lotèl Baal yo. Li koupe tout estati ki te anwo yo a. Li fè kraze pòtay la, pòtre tout lòt pòtre, ansanm ak tout pòtre zidòl yo te fè ak tè a, li simen pousyè a, li fouye yon twou sou tèt moun ki t'ap ofri bèt pou touye pou yo. 5 Li boule zosman prèt yo sou lotèl yo. Li netwaye peyi Jida ak moun lavil Jerizalèm yo. 6 Li fè menm bagay la tou nan lavil Manase yo, moun Efrayim yo, ak moun Simeyon yo rive nan zòn moun Neftali yo. 7 Li kraze tout lotèl yo ak tout estati Achera yo ak tout lotèl zidòl yo te fè nan tout peyi Izrayèl la. Apre sa, li tounen tounen l 'lavil Jerizalèm. 8 Sou rèy wa a, dizwityèm lanne rèy li, apre li te fin fè tout peyi a ak tout kay la, Chafan, pitit gason Azalya a, ansanm ak Gideza, gouvènè lavil la, ak Joas, pitit Joakaz la, te ekri lide pou yo rebati tanp lan. pou Seyè a, Bondye li a. 9 Lè yo rive bò kote Ilkija, granprèt la, yo renmèt lajan an nan men moun Levi yo, depi moun Levi yo ki te reskonsab veye zidòl yo te tonbe nan men moun Manase yo ak moun Efrayim yo, pou tout rès moun pèp Izrayèl yo te ka pote l '. Nan tout peyi Jida ak nan branch fanmi Benjamen, Yo tounen lavil Jerizalèm. 10 Yo pran ld moun ki t'ap travay pou yo fete Tanp Seyč a, yo renmčt li bay tout moun ki t'ap travay nan Tanp Seyč a pou fč reparasyon ak lt kay la. Babilòn, bòs mason yo te ba yo lòd pou yo achte wòch, kiyè ak bwa yo sèvi pou zidòl. 12 Mesye yo te fè tou sa ki byen ak sa. Se yo ki te chèf fanmi Levi yo: Se te Jayat ak Obadya, moun Levi ki soti nan branch fanmi Merari a. Zakari ak Mechoulam nan branch fanmi Keyat yo, pou yo pote l 'la. Tout lòt moun Levi yo, depi sa ki gen ladrès, se pou li. 13 Te gen kèk moun Levi ki te reskonsab travay chay, ki vle di tout lòt yo. Chak moun te soti nan branch fanmi Levi a, yo te dirèktè lalwa yo ak gad pòtay tanp yo. 14 Lè yo fin voye lajan an nan tanp Seyè a, Ilkija, prèt la, jwenn liv Lalwa Seyè a te bay Moyiz pou pèp la. 15 Ilkija pale ak Chafan, sekretè a, li di l 'konsa: -Mwen jwenn liv lalwa a nan Tanp Seyè a. Ilkija bay Chafan liv la. 16 Chafan pote liv la bay wa a, epi li fè rapò li, li di l 'konsa: -Nou fè tou sa ou te ban nou lòd fè. 17 Yo ranmase lajan yo te jwenn nan Tanp Seyè a, yo renmèt li nan men chèf reskonsab yo ak nan men travayè yo. 18 Lčfini, Chafan di wa a: -Ilkija, prčt la, te ban m 'yon liv. Chafan li liv la pou wa a. 19 Lè wa a tande pawòl ki te nan lalwa a, li chire rad sou li tèlman li te fache. 20 Wa a bay Ilkija, Akikam, pitit Chafan la, Abdon, pitit Mika a, Chafan, sekretè a, ak Asaja, nèg konfyans wa a, ki t'ap di l 'konsa: 21 -Ale kay mwen. Yo rete nan peyi Izrayèl ak nan peyi Jida, sou pawòl ki te ekri nan Liv la. Paske, Seyè a move anpil sou nou. Paske zansèt nou yo pa t 'kenbe pawòl Seyè a, yo pa t' kenbe pawòl Bondye yo. ekri nan liv sa a. 22 Ilkija ansanm ak wa a te pale avè l ', yo mennen yon ti gason bay Chalta, pitit gason Tikat, pitit pitit Asra, ki te chèf nan palè a. (kounye a li te rete nan lavil Jerizalèm nan kolèj la :) epi yo te pale ak li nan efè sa a. 23 Madanm lan reponn yo: -Men sa Seyè a, Bondye pèp Izrayèl la, voye di nou: Fè moun ki te voye ou yo, w'a di yo: 24 Men sa Seyè a di: Mwen pral voye yon malè sou lavil la, sou moun ki rete nan lavil yo, sou tout madichon. Se konsa yo te ekri nan liv yo li pou wa peyi Jida a. 25 Yo vire do ban mwen, yo fè sèvis pou lòt bondye yo, yo fè m 'fache ak tout zak Bondye te fè. Se poutèt sa, kòlè mwen an pral vide sou sa a kote, epi yo pa dwe mouri. 26 Wa peyi Jida a ki te voye ou al mande Seyè a men mesaj sa a sou li: -Men sa Seyè a, Bondye pèp Izrayèl la, pale avè ou. 27 Paske ou te gen kè diyab, epi ou te imilye tèt ou devan Bondye, lè ou te tande pawòl li yo kont kote sa a, ak kont moun ki abite ladan l yo, epi ou te imilye tèt ou devan mwen, epi ou te chire rad ou epi kriye devan mwen; Senyè a di, mwen menm tou mwen tande ou. 28 Gade, mwen pral mennen ou nan zansèt ou yo, epi ou pral rasanble nan kavo ou nan lapè, ni tou ou p'ap wè tout mal mwen pral pote sou kote sa a, ak sou moun ki rete nan menm. Se konsa yo pote nouvèl la bay wa a ankò. 29 Lè sa a, wa a voye chache tout chèf fanmi nan lavil Jerizalèm ak tout moun lavil Jerizalèm yo. 30 Apre sa, wa a ale nan kay Seyè a, ansanm ak tout moun peyi Jida yo ak moun ki rete lavil Jerizalèm yo, prèt yo, moun Levi yo ak tout pèp la, gran, ak ti piti, e li nan tout zòrèy yo tout pawòl ki nan liv kontra a yo te jwenn nan kay Seyè a. 31 Wa a kanpe nan plas li, li fè yon alyans devan Seyè a, pou l mache dèyè Senyè a, epi pou l respekte kòmandman li yo, ak temwayaj li yo, ak lwa li yo, avèk tout kè l, ak tout nanm li, pou l fè. pawòl ki nan kontra a ki ekri nan liv sa a. 32 Li fè tout moun ki te lavil Jerizalèm ansanm ak moun branch fanmi Benjamen yo pran menm angajman an tou. Moun ki rete lavil Jerizalèm yo te fè kontra avèk Bondye zansèt yo a. 33 Jozyas fè disparèt tout vye bagay derespektan yo t'ap fè nan peyi Izrayèl yo, li fè tout moun ki te nan pèp Izrayèl la sèvi Seyè a, Bondye yo a.

2 Istwa 35: 1-27:

1 Jozyas fete fèt Delivrans lan pou Seyè a. Nan katòzyèm jou premye mwa a, yo touye ti mouton pou manje Delivrans lan. 2 Li mete prčt yo apa pou fčt nan Tanp Seyč a, li ankouraje yo pou yo fč sčvis pou li. Pitit David, wa peyi Izrayèl la, te konstwi; Se pou nou sèvi Seyè a, Bondye nou an, ansanm ak pèp Izrayèl li a. 3 Pare nou nan fanmi papa nou yo, dapre jan David, wa Izrayèl, te ekri l 'la. ekri Salomon, pitit gason l 'lan. 5 W'a rete kanpe nan plas yo nan kote ki apa pou Bondye a. Konsa, pòsyon tè ki pou fanmi moun Levi yo ak pitit fanmi moun Izrayèl yo va separe. 6 Se poutèt sa, touye ti mouton Delivrans lan, epi fè sèvis pou frè ou yo pou yo ka fè tou sa Seyè a te di Moyiz di yo. 7 Jozyas pran trantmil (XNUMX) ti mouton ak ti mouton ak ti mouton li yo, li ofri bay tout moun sa yo ki rete, yo touye venndemil (XNUMX) towo, kado Seyè a te ban mwen. 8 Chèf ak chèf fanmi yo, chèf prèt yo, moun Levi yo ak prèt yo ansanm ak Levit yo, yo mete tèt yo ansanm pou yo fè sèvis pou yo, yo fè ofrann bèt pou yo touye pou fèt Delivrans lan. san bèf. 9 Te gen senkant lòt mouton, san (XNUMX) bèf, senkant bèf ak senkant bèf. Ananyas, Chemaya, Netaneèl, ak Natanèl, frè li yo, te chèf moun Levi yo. 10 Se konsa prèt yo fè chache nan pòsyon tè yo te bay pou prèt yo, chèf fanmi yo ak tout moun Levi yo sou chemen yo dapre lòd wa a te bay la. 11 Yo touye ti mouton Delivrans lan, epi prèt yo pran san yo pou yo. 12 Yo pran bèt yo pou boule nèt, jan yo te mete apa pou Bondye nan Tanp lan, dapre sa ki ekri nan liv Moyiz la. Se konsa yo te fè ak bèf yo tou. 13 Yo pran ti mouton yo bay Seyè a, yo mete yo nan kaswòl, nan chodyè, nan kaswòl, yo pote tant lan tout moun yo konnen tou. 14 Apre sa, yo pare pou yo ak pou prèt yo, paske prèt yo, pitit Arawon yo, te okipe ofrann boule nèt yo ak grès la jouk aswè. Se poutèt sa, se moun Levi yo ki te fè prèt yo pou prepare yo pou pitit Arawon yo. 15 Se konsa, nan tan David la, Asaf, Eyman ak Jedoutoun, divinò wa a, te gen sèt mizisyen ki te la a. Pòtay yo te rete nan chak pòtay; yo ka pa kite sèvis yo; Se moun fanmi Levi yo ki te fè l 'pou yo. 16 Se konsa jou sa a yo te òganize tout sèvis Seyè a pou fè fèt Delivrans lan, pou yo ofri bèt pou yo boule nèt sou lotèl la pou Bondye, jan wa Jozyas te bay lòd la. 17 Pandan sèt jou, tout moun pèp Izrayèl ki te la yo t'ap fete fèt Delivrans lan ak fèt Pen san ledven an. 18 Depi sou tan pwofèt Samyèl, pwofèt la pa t 'janm gen fèt Delivrans lan. Tout wa peyi Izrayèl yo pa t 'fete fèt Delivrans lan konsa, tankou Jozyas, prèt yo, moun Levi yo ak tout moun peyi Jida ak tout moun pèp Izrayèl ki rete lavil Jerizalèm yo. 19 Jozyas te gen dizwitan depi li te wa peyi Izrayèl la. 20 Apre tout bagay sa yo, Jozyas pare Tanp lan pou wa Nèbikadneza, lèfini pou l 'te mete l' deyò. 21 Lè sa a, wa a voye kèk mesaje ba li pou di l 'konsa: -Koulye a, men sa pou ou fè ak wa peyi Jida a? Jòdi a mwen pa vini pou kont ou, men kont kay kote mwen gen lagè a. Paske, Bondye te kòmande m 'pou mwen prese pou ou. Pa kite ou fè entegrasyon ak Bondye ki avè m' pou l pa detwi ou. 22 Men, Jozyas derefize koute l '. Men, li pa t' konn ki pasaj wa a te ba li lè li t'ap goumen avè l '. Se konsa li vin goumen avè l' nan plenn Megido a. 23 Moun yo pran baton an, yo pote zetwal yo bay wa Jozyas. Wa a di moun k'ap sèvi l 'yo: -Al chache kite m'. paske mwen blese grav. 24 Moun ki t'ap sèvi l 'yo te pran l' nan cha lagè a, yo mete l 'nan dezyèm cha lagè li a. Yo mennen l 'lavil Jerizalèm. Yo mouri, yo antere l' nan kavo zansèt li yo. Lè sa a, tout moun peyi Jida yo ak moun lavil Jerizalèm yo kriye kont Jozyas. 25 Se konsa, jou sa a, tout moun ki te chante yo ansanm ak fanm ki te konn chante nan kanton an konn pale byen pou Jozyas jouk jounen jòdi a. Yo fè tout moun pèp Izrayèl yo fè jèn. Yo te ekri chante a nan chante.

piblisite

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la