Pwen lapriyè nan sòm 25

0
3808
Pwen lapriyè nan sòm 25

Jodi a nou pral eksplore liv Sòm 25. Nou pral gade nan pwen lapriyè pwisan nan sòm 25. Sa yo Sòm tankou anpil lòt Psalms ekri pa wa David, ki se chèf pèp Izrayèl la ak pi gran wa ki te janm onore tè a. Sòm 25 se yon chante pou lapriyè Bondye ki gen tout pouvwa a montre nou pitye ak konpasyon kote nou bezwen li pi plis la.

Epitou, Sòm 25 ap sipliye Bondye pou l sove nou anba jouman yo. Nan mond sa a prezan ke nou ap viv nan, yon kantite moun ki pasyans rete tann pou tonbe nou yo espesyalman kòm kretyen pou yo ka moke nou epi pale mal de Bondye a ke nou sèvi. Wa David tankou anpil nan nou pou fè moun sa yo ap tann pou yo wont, Sòm 25 ekri pou l mande Bondye pou l sove l anba plan lènmi l yo. Se konsa, tou nou menm ki rele non Bondye a lajounen ak lannwit epi nou ki te refize konpwomèt lafwa nou, Sòm 25 lan ta dwe im nou jou ak lannwit pou toujou raple Bondye pou yo sonje pwomès li yo konsènan moun ki kwè nan li.

Èske w gen etabli lefèt ke Sòm 25 se sitou sou lapriyè nan Bondye pou konsève pou nou soti nan wont oswa wont, li enpòtan ke nou fè yon analiz de chak ekriti sa a bèl bagay pou yon pi bon konprann.

KINDLY GADE TELEVIZYON TOUT JOUPRAYERGUIDE SOU YOUTUBE
ABIYE kounye a

Sòm 25 Siyifikasyon Verse Pa Verse

Vèsè 1 & 2 Pou ou, Seyè, mwen leve nanm mwen. O Bondye mwen, mwen mete konfyans ou nan ou; Kite m 'pa wont; Pa kite lènmi m 'yo genyen batay la sou mwen

Premye ak dezyèm vèsè Sòm 25 sa a ap pale de yon rann tèt total nan lavi nou bay Bondye, depoze tout sousi nou sou li kòm otè ak fini nan lafwa nou. De premye vèsè yo tou ap plede ke Bondye pa ta dwe desevwa atant nou an. Sonje byen, ekriti a di atant moun ki jis yo pa dwe koupe kout. Epitou, vèsè sa yo ap chèche viktwa Bondye sou lènmi an.

Vèsè 3 & 4 Vreman vre, pa kite pèsonn ki tann ou wont; Se pou moun ki wont ki fè trèt san kòz. Moutre m 'chemen ou yo, Seyè! Aprann mwen chemen ou yo.

Vèsè twa ak kat nan Sòm 25 ap pale tou sou sipliye bay Bondye ki gen tout pouvwa. Nan vèsè sa yo, wa David te mande Bondye pou l pa mete l nan wont epi li te sipliye Bondye pou l mete moun ki te fè fas ak tèt yo wont. Epitou nan vèsè sa yo, nou ka sipliye pou nou konnen chemen Bondye a.

Vèsè 5 & 6  Mennen m nan verite ou epi anseye m, paske ou se Bondye sali a; Sou ou, mwen rete tann tout jounen an. Seyè, chonje tou ou gen kè sansib, ou gen kè sansib, ou p'ap janm sispann renmen yo!

Vèsè senk ak sis nan Sòm 25 te montre yon nonm k ap chèche konsèy Bondye a sou tout bagay li fè. Vèsè a senk jou mennen m 'nan verite ou epi anseye m'; sa eksplike ke tankou moun nou pa konnen anyen pa nou menm, eksepte si Bondye anseye epi montre nou chemen pou nou ale, nou ka mache nan fènwa.

Vèsè 7 & 8 Pa sonje peche jèn mwen yo, ni transgresyon mwen yo; Dapre mizèrikòd ou, sonje mwen, pou bonte ou, Seyè.

Vèsè 7 ak 8 nan sòm sa a ap mande Bondye padon espesyalman pou peche yo ke yon moun te komèt nan jou jèn yo. Jou jèn yo isit la pa pandan se tan nou se jenn pou kont li, li ka vle di tou orib jou ansyen nou yo anvan nou aksepte Kris la kòm Seyè ak sovè. Pifò nan nou te fè bagay terib pandan nou te toujou nan mond lan. Se konsa, vèsè sa a ap mande Bondye pou gen pitye pou lavi nou ak chache padon l 'sou tout move yo nou te fè.

Vèsè 8 & 9 Seyè a bon, li dwat. Se poutèt sa, li anseye moun k'ap fè peche nan chemen an. Li enb yo gide nan jistis Epi li enb yo anseye chemen li.

De vèsè sa yo rekonèt lefèt ke Bondye jis e li mache dwat nan zak li yo. Bondye konprann ke yon pechè se tankou yon timoun piti ki konnen pa gen anyen, se konsa Bondye li menm anseye pechè pati a nan dwat devan Bondye. Se eta a natirèl nan yon nonm karakterize pa mechanste, sepandan, Lespri Bondye a nan ede yo anseye yon pechè chemen Bondye a.

Vèsè 10 & 11 Tout chemen Senyè a se mizèrikòd ak verite, pou moun ki kenbe alyans li ak temwayaj li yo. Poutèt non ou, Granmèt, padonnen inikite mwen an, paske li gwo.

Bondye se Sila a Siprèm, li pa janm repanti nan mo li yo. De vèsè sa yo rekonèt lefèt ke chemen Bondye a se mizèrikòd ak verite e Bondye toujou kenbe alyans li a. Nan sans, si Bondye te pwomèt yon bagay, li pral siman akonpli li. Pati dènye li nan vèsè a toujou ap mande Bondye padon pou tout inikite ki ka anpeche pwomès Bondye ap vini nan pwogrè.

Vèsè 12 & 13 Ki moun ki moun ki gen krentif pou Seyè a? Li dwe anseye l jan l vle. Li menm li pral rete nan pwosperite, ak pitit pitit li yo pral eritye tè a.

Sonje ekriti a di krentif pou Senyè a se kòmansman Sajès la. Vèsè sa a mete aksan sou ke yon moun ki gen krentif pou Seyè a, Bondye ap anseye l 'fason l' yo. Nonm sa a pa pral mache soti nan volonte Bondye pou lavi li. Kalite moun sa a ap toujou akonpli objektif kèlkeswa jan li te sanble paske Bondye ap dirije etap li yo sou wout la ale.

Vèsè 14 & 15 Sekrè Seyè a se avèk moun ki gen krentif pou li, epi li pral montre yo alyans li. Je m 'yo toujou gade Seyè a, paske li pral rache pye m' soti nan privye a.

Sekrè Seyè a se avèk moun ki gen krentif pou Seyè a. Sa a literalman vle di ke D pa kache anyen nan men yon nonm ki gen krentif pou li obeyi l '. Yon egzanp pratik se Papa Abraram, Abraram te obeyi Bondye paske li te gen krentif pou Bondye. Ak Bib la anrejistre ke Bondye te di mwen pa pral fè anyen san yo pa di zanmi m 'Abraram. Pa gen anyen ki pral kenbe tankou yon moun inyorans; pa gen anyen ki pral pran moun sa yo pa yon sipriz. Bondye pral literalman revele bagay sa yo fon ak plis mistè bay tankou yon moun.

Vèsè 16 & 17 Vire tèt ou vin jwenn mwen epi gen pitye pou mwen, paske mwen dezole ak aflije. Pwoblèm kè m 'yo vin pi laj. Pote m 'soti nan detrès mwen!

Verse 16 ak 17 ap mande Bondye pou gen pitye sou detrès. Li di vire tèt ou ban mwen epi gen pitye pou mwen. Nenpòt moun ki Bondye ki parèt pral siman jwenn pitye.

Vèsè 18 & 19 Gade soufrans mwen ak doulè mwen epi padonnen tout peche mwen yo. Konsidere lènmi m 'yo, paske yo anpil, epi yo rayi m' ak rayi mechan.

Lè ou gen okenn kote pou ale nan, se pi bon moman pou retounen nan Bondye nan lapriyè. Vèsè sa yo nan Sòm nan ap priye Bondye yo gade sou li ak wè tout afliksyon l 'yo, padonnen peche l', li sove l '. Sonje byen, pandan plizyè ane, pitit Izrayèl yo te nan peyi Ejip jouk lè yo te kriye nan pye Bondye ki te lè èd la te vini.

Vèsè 20 & 21 Kenbe nanm mwen, epi delivre m '; Kite m 'pa wont, paske mwen mete konfyans mwen nan ou. Se pou entegrite ak jistis prezève m ', paske mwen rete tann pou ou.

Vèsè sa a nan Sòm 25 lan ap mande Bondye pou l delivre nanm li. Vèsè sa a repete lefèt ke li mete konfyans li nan Seyè a epi li pa dwe mennen l nan wont.

Vèsè 22, O Bondye, delivre pèp Izrayèl la nan tout pwoblèm yo!

David te fini Sòm nan pa mande Bondye pou redanmsyon an nan pèp Izrayèl la nan tout bèl pouvwa ansyen li yo.

Lè mwen bezwen Sòm sa a?

Ou ta ka mande tèt ou egzakteman si ou bezwen Sòm sa a, ou ka tcheke anba a pou kèk nan sitiyasyon yo lè ou ta dwe itilize Sòm 25

 • Chak fwa ou enkyete w sou lavni an
 • Lè ou pè pou w ka wont
 • Lè gen anpil advèsè kap chèche ou tonbe
 • Lè ou vle revelasyon nan men Bondye sou sèten bagay
 • Lè ou bezwen Mercy
 • Chak fwa ou vle di yon lapriyè pou Bondye vin delivre

Sòm 25 Lapriyè Pwen

 • Seyè, Bondye, mwen priye ke pa mizèrikòd ou, w ap anseye m 'ki chemen yo ale nan lavi nan non Jezi.
 • Seyè, pawòl ou di sekrè Seyè a se ak moun ki gen krentif pou li, mwen mande pou ou kòmanse revele bagay sekrè m 'nan non Jezi.
 • Mwen priye pou padon peche mwen yo ak inikite yo, Seyè a padonnen mwen nan non Jezi.
 • Papa ki dwat, mwen mande pou ou delivre m ', epi fè m' pa dwe wont nan non Jezi.
 • O Bondye, gen pitye! Gen pitye pou mwen jodi a epi kite pitye ou rache m 'nan men moun ki chache lanmò mwen nan non Jezi.
 • O, Seyè, pa pitye ou silansye tout vwa satanik pale kont mwen detwi lavi m 'nan non Jezi.
 • O, Seyè! Sèvi ak tout bagay bò kote m pou favè m nan non Jezi Amèn.
 • O, Seyè! Mwen chache figi ou jan timoun nan ap chèche figi paran yo. Montre mwen favè ou nan tout zòn nan lavi mwen nan non Jezi.
 • O, Seyè, mwen rele sou ou nan detrès mwen jodi a. Koute m 'epi gen pitye pou mwen nan non Jezi.
 • Senyè, kite kè m ranpli avèk lajwa pandan w ap reponn priyè m yo dapre pitye ou nan non Jezi.
 • O, Seyè, mwen deklare ke bonte ou ak mizèrikòd ou p'ap janm kite m 'nan non Jezi.
 • O, Seyè, entèvni nan pwoblèm sa a nan lavi m '(mansyone pwoblèm nan) anvan m' vin yon ri devan je lènmi m 'yo. Gen pitye pou mwen anvan lènmi m yo wè siy fristrasyon mwen nan non Jezi.
 • O, Seyè, mwen bezwen èd nan moman sa a. Ede m 'sou zafè sa a anvan li twò ta nan non Jezi.
 • O, Seyè, ou se Bondye ki ogmante pòv yo soti nan pousyè a, moun ki nan bezwen soti nan ti mòn lan fimye, montre m 'Seyè, pitye ou ak entèvni nan sitiyasyon sa a nan non Jezi ...
 • O, Seyè, jan mwen sèvi ou toujou, kite pitye ou toujou rejte jijman nan lavi m 'nan non Jezi.
 • O Bondye, gen pitye, leve epi defann mwen anba tout fo akizasyon lènmi yo nan non Jezi.
 • O, Seyè, defi yo nan lavi mwen yo akablan yo, yo yo, se pou fò pou m 'okipe montre m' pitye ou ak ede m 'nan non Jezi.
 • O, Seyè, gen pitye pou mwen jodi a. Pa kite lènmi m yo mete m 'andedan yon twou nan non Jezi.
 •  Jezi Kris, pitit David la, gen pitye pou mwen epi goumen batay nan lavi mwen nan non Jezi.
 •  O, Seyè, gen pitye pou mwen epi ogmante moun k'ap ede pou mwen nan peryòd sa a nan lavi mwen nan non Jezi.

 

 


Previous atikSòm 13 Mesaj Vès la pa Verse
Next atikSòm 68 Mesaj Vès la pa Verse
Non mwen se Pastè Ikechukwu Chinedum, mwen se yon nonm Bondye, ki moun ki pasyone sou mouvman Bondye a nan dènye jou sa yo. Mwen kwè ke Bondye te otorize tout kwayan avèk yon lòd etranj nan favè pou manifeste pouvwa Sentespri a. Mwen kwè ke pa gen okenn kretyen ki ta dwe oprime pa dyab la, nou gen pouvwa a ap viv ak mache nan dominasyon nan lapriyè ak Pawòl la. Pou plis enfòmasyon oswa konsèy, ou ka kontakte m 'nan chinedumadmob@gmail.com oswa Chat m' sou WhatsApp ak Telegram nan +2347032533703. Epitou mwen pral renmen Envite ou rantre nan Pwisan nou an 24 èdtan Priyè Gwoup sou Telegram. Klike sou lyen sa a yo rantre nan Koulye a, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bondye beni w.

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.