Sòm 78 Siyifikasyon Verse Pa Verse

0
954

Jodi a nou pral fè fas ak Sòm 78 sa vle di vèsè pa vèsè. San nou pa pèdi anpil tan akòz longè Sòm nan, nou pral byen vit fè jistis pou li atravè èd lespri sen an.

Koute byen, pèp mwen an, lalwa mwen an.
Panche zòrèy ou ak pawòl ki nan bouch mwen.
2 Mwen pral louvri bouch mwen nan yon parabòl;
Mwen pral di pawòl nwa nan tan lontan,
3 Nou tande sa nou konnen an.
Epi zansèt nou yo te di nou.
4 Nou p'ap kache yo pou pitit yo.
Li di moun k'ap vini yo fè lwanj Seyè a.
Ak fòs li ak bèl travay li ke li te fè.

Sa a se youn nan anpil moun ki pale sou lalwa Seyè a. Li chaje pèp la pou yo tande lwa mèt la epi pase lwa mèt la nan yon jenerasyon nan yon lòt. Sa a se asire ke chak jenerasyon moun rive nan realizasyon nan ki moun Bondye se ak sa Bondye kòmande nou fè.

KINDLY GADE TELEVIZYON TOUT JOUPRAYERGUIDE SOU YOUTUBE
ABIYE kounye a

5 Paske li te fè yon temwayaj nan Jakòb,
Li mete yon lwa nan pèp Izrayèl la.
Li te kòmande zansèt nou yo,
Yo dwe fè pitit yo konnen yo;
6 Pou jenerasyon kap vini yo ka konnen yo,
Timoun yo ki ta dwe fèt,
Pou yo ka leve epi deklare yo bay pitit yo,
7 Pou yo ka mete espwa yo nan Bondye,
Epi pa bliye travay Bondye yo,
Men, kenbe kòmandman l yo;
8 Epi yo ka pa tankou papa yo,
Yon jenerasyon fè tèt di ak rebèl,
Yon jenerasyon ki pa t 'mete kè l' dwat,
Epi ki gen lespri ki pa t 'fidèl a Bondye.

Pitit Isrealites yo te konnen yo dwe rèd-kou lè li rive obeyi Bondye ak swiv règ li. Yon pòsyon nan vèsè sa a deklare ke lalwa Seyè a ta dwe fè konnen jenerasyon ki poko vini yo. Yo pa dwe bliye lalwa Bondye a pou yo pa tankou papa yo ki te fè tèt di.

9 Moun Efrayim yo te gen zam ak banza.
Vire tounen nan jou batay la.
10 Yo pa t kenbe alyans Bondye a;
Yo te refize mache nan lalwa li a,
11 Li bliye zèv li yo
Ak mèvèy li ke li te montre yo.
12 Li fè bèl bagay devan zansèt yo.
Nan peyi Lejip, nan jaden Zoan.
13 Li fann lanmè a, li fè yo pase.
Li fè dlo yo kanpe tankou yon pil wòch.
14 Lajounen, li mennen yo ak nwaj la.
Ak tout lannwit lan ak yon limyè nan dife.
15 Li fann wòch yo nan dezè a.
Li ba yo bwè an kantite tankou fon lanmè yo.
16 Li fè sous dlo soti nan wòch.
Li fè dlo koule tankou larivyè.

Alyans pitit Senyè Bondye a se viktwa. Ekriti yo te fè nou konprann ke Bondye ban nou otorite nan Jezikri. Sepandan, nou ka sèlman aktive otorite sa a pa vini nan realizasyon an nan ki moun ki Kris la se ak efikasite nan pouvwa li.
Pitit Efrayim yo pèdi batay la paske yo refize kenbe kòmandman Bondye yo.

17 Men, yo te fè plis peche toujou kont li
Pa rebèl kont Bondye ki anwo nan syèl la nan dezè a.
18 Yo te sonde Bondye nan kè yo
Pa mande pou manje nan anpenpan yo.
19 Wi, yo te pale kont Bondye:
Yo di li: Eske Bondye ka pare yon tab nan dezè a?
20 Gade, li frape wòch la, dlo a koule, epi dlo yo debòde. Èske li ka bay pen tou? Èske li ka bay pèp li a manje? ”
21 Se poutèt sa, Seyè a tande sa, li fache. Se konsa, yon dife te limen kont Jakòb, li te fache anpil sou pèp Izrayèl la tou.
22 Paske yo pa t 'kwè nan Bondye, epi yo pa t' mete konfyans yo nan delivrans li.
23 Men, li te pase nwaj yo lòd anwo, li louvri pòt syèl yo.
24 Li te fè lapli tonbe sou laman pou yo manje, li te ba yo pen ki nan syèl la.
25 Gason yo te manje manje zanj yo; Li voye yo manje plen vant yo.

Bondye sèlman apresye lafwa nou nan li. Li separe lanmè a pou timoun Isreal yo, li te itilize yon gwo poto limyè pou mennen yo nan fènwa, li te fè yon fason nan dezè a epi li te lakòz dlo koule soti nan desè a. Li menm ba yo manje ak fason jis pou yo pa akòz grangou. Malgre tout bagay sa yo, pitit Isreal yo toujou doute nan lespri yo e kòlè Bondye te limen kont yo.
Sa montre sèlman ke nou dwe aprann mete konfyans nou nan Bondye toujou.

26 Li fè yon van lès soufle nan syèl la. Se avèk pouvwa li li fè van nan sid la vini.
27 Li lapli vyann sou yo tankou pousyè, zwazo yo tankou plim lanmè.
28 Li kite yo tonbe nan mitan kan yo, toupatou nan kay yo.
29 Yo manje, yo plen vant yo.
Paske Li ba yo dezi pa yo.
30 Yo pa t 'anpeche yo anvi.
Men, pandan ke manje yo te toujou nan bouch yo,
31 Kòlè Bondye tonbe sou yo, li touye pi fò nan yo.
Li touye tout moun pèp Izrayèl yo te chwazi pou sa.
32 Malgre sa, yo toujou fè peche.
Li pa t 'kwè nan bèl bagay li yo.
33 Se poutèt sa, li te fini ak jou yo nan initilite, ak ane yo nan pè.

Vèsè sa yo sèlman plis eksprime ki jan Bondye ka pini nenpòt moun ki refize kwè nan zèv bèl bagay li malgre tout prèv. Bondye gran e li pou kont li pwisan.

34 Lè li touye yo, yo chache l '. Apre sa, yo tounen, yo t'ap chache seryezman Bondye.
35 Lè sa a, yo vin chonje se Bondye ki te wòch yo, se Bondye ki anwo nan syèl la ki te delivre yo.
36 Men, yo t'ap flate l 'ak bouch yo, epi yo t'ap bay manti sou li ak lang yo.
37 Paske kè yo pa t 'fèm avèk li, ni yo pa t' fidèl nan kontra li a.
38 Men, li menm, li te gen bon kè, li padonnen tou sa yo te fè ki mal, li pa detwi yo. Wi, anpil fwa Li te fè kòlè li ale, Li pa t 'fè tout kòlè li leve.
39 Paske li vin chonje se te chè sèlman yo te ye. Se yon souf ki disparèt, ki p'ap vini ankò.
40 Konbyen fwa yo te pwovoke l nan dezè a, epi yo te fè l lapenn nan dezè a!
41 Wi, yo te tante Bondye anpil fwa, yo te limite Bondye pèp Izrayèl la ki yon Bondye apa.
42 Yo pa chonje pouvwa li. Jou li te delivre yo anba men lènmi yo.
43 Lè li t'ap fè mirak nan peyi Lejip, ak bèl bagay li te fè nan jaden Zoan an.

Bondye gen mizèrikòd. Ekriti a di mizèrikòd li pèsevere pou tout tan. Menm devan fache, Bondye toujou gen mizèrikòd. Li souvan sonje alyans li ke li te sèmante bay Abraram, Izarak ak Jakòb epi pifò fwa, Li sispann reprimande pitit Isreal yo pi lwen.
Menm jan an tou nan lavi nou, alyans lagras ki te fèt nan san Kris la pifò fwa delivre nou anba kòlè Bondye.

44 Li fè larivyè yo tounen san.
Ak kouran dlo yo, ke yo pa t 'kapab bwè.
45 Li voye mouchavè sou yo pou devore yo. Li voye krapo pou detwi yo.
46 Li bay chini yo rekòt yo, yo fè krikèt yo travay yo.
47 Li kraze lagrèl ak pye rezen yo.
Ak pye sikomò yo ak jèl.
48 Li lage bèt yo nan lagrèl la, li mennen bann mouton yo nan zèklè.
49 Li fè yo move sou li, li fè kòlè, li fache anpil, li soufri anpil.
Pa voye zanj destriksyon nan mitan yo.
50 Li te fè yon chemen pou kòlè li;
Li pa t 'sove lavi yo anba lanmò, li bay lavi yo anba maladi a.
51 Li detwi tout premye pitit gason moun peyi Lejip yo, premye pitit gason yo nan tant Kam yo.
52 Men, li fè pèp li a soti tankou mouton. Li gide yo nan dezè a tankou yon bann mouton.
53 Li mennen yo san danje, san yo pa pè anyen. Men, lanmè a akable lènmi yo.
54 Li mennen yo sou fwontyè ki apa pou li a, mòn li te pran ak men dwat li an.
55 Li te chase nasyon yo devan yo, li te ba yo yon pòsyon tè pa sondaj, li fè branch fanmi pèp Izrayèl yo rete anba tant yo.

Vèsè sa yo jis repete bagay Bondye te fè timoun peyi Lejip yo poutèt Isrealites yo. Renmen li genyen pou pitit Isreal yo pa ka kantifye, e Li te ka fè tout longè pou asire ke yo an sekirite. Lè Farao te refize kite pitit Isreal yo ale, Bondye te rete ak Farao lè li te fè pitit Lejip yo soufri anpil.

56 Men, yo sonde Bondye ki anwo nan syèl la, yo fè l 'fache, yo pa kenbe prensip li yo.
57 Men, yo vire do yo, yo aji tankou papa yo. Yo te vire do yo tankou yon banza twonpe.
58 Paske yo te fè l 'fache sou tanp sa yo, epi yo te fè l' fè jalouzi ak estati zidòl yo.
59 Lè Bondye tande sa, li move. Li fè pèp Izrayèl la rayi li anpil.
60 Li kite tant Silo a, kote li te moute tant li a nan mitan moun.
61 Li lage fòs li nan prizon, li fè lwanj li nan men lènmi yo.
62 Li te lage pèp li a nan lagè, li te move anpil sou pòsyon tè li a.
63 Dife boule tout jenn gason yo, fanm yo pa janm marye.
64 Prèt yo te mouri nan lagè.
E vèv yo pa t fè okenn plenn.
65 Lè sa a, Seyè a leve tankou nan dòmi.
Tankou yon nonm vanyan gason ki t'ap rele byen fò akòz diven.
66 Li frape lènmi l 'yo.
Li mete yo nan yon repwòch tout tan.

Bondye vle yon jenerasyon moun ki pral konsakre tan yo nan sèvi l '. Yon batayon lame Seyè a ki pral obeyi tout enstriksyon li yo. Se poutèt sa Bondye ap reklame ke lwa yo nan mèt la dwe pase nan yon jenerasyon nan yon lòt, se konsa ke jenerasyon an nouvo ta gen krentif pou Seyè a.

67 Li rejte tant Jozèf la, li pa chwazi branch fanmi Efrayim lan.
68 Men, li chwazi branch fanmi Jida a.
Mòn Siyon li te renmen an.
69 Li bati tanp li a tankou mòn yo, tankou latè li te kreye pou tout tan an.
70 Li chwazi David, sèvitè l 'la, li pran l' nan pak mouton yo.
71 Li te mennen l 'pou li te swiv bann mouton l' yo pou l 'te ka pran swen Jakòb, pèp li a.
72 Se konsa, li pran swen yo dapre entegrite nan kè li, epi li gide yo pa abilite nan men l '.

Renmen Bondye a pa konnen limit e li pa gen patipri. Bondye te renmen mòn Siyon an e li te chwazi Jida pou li. Bondye te renmen Abraram, Izarak ak Jakòb e li te beni pitit Isreal yo poutèt lanmou li. Li te fè David vin pi gran wa ki te dirije Isreal poutèt lanmou li te genyen pou Jida.

 

 


Previous atikSòm 100 Siyifikasyon Verse Pa Verse
Next atikSòm 18 Vle sans nan vèsè a
Non mwen se Pastè Ikechukwu Chinedum, mwen se yon nonm Bondye, ki moun ki pasyone sou mouvman Bondye a nan dènye jou sa yo. Mwen kwè ke Bondye te otorize tout kwayan avèk yon lòd etranj nan favè pou manifeste pouvwa Sentespri a. Mwen kwè ke pa gen okenn kretyen ki ta dwe oprime pa dyab la, nou gen pouvwa a ap viv ak mache nan dominasyon nan lapriyè ak Pawòl la. Pou plis enfòmasyon oswa konsèy, ou ka kontakte m 'nan chinedumadmob@gmail.com oswa Chat m' sou WhatsApp ak Telegram nan +2347032533703. Epitou mwen pral renmen Envite ou rantre nan Pwisan nou an 24 èdtan Gwoup Priyè sou Telegram. Klike sou lyen sa a yo rantre nan Koulye a, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bondye beni w.

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.